logo

Thông báo

Icon
Error

Chia sẻ
Tùy chọn
Xem
Xem bài viết cuối
Offline admin  
#1 Đã gửi : 16/11/2013 lúc 03:50:28(UTC)
admin

Danh hiệu: Administration

Chức danh:

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 23-07-2013(UTC)
Bài viết: 6,117
Man
Viet Nam
Đến từ: Vietnam

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Extracting-information-schema-using-postgres-sql

This Tutorial introduces how to extract Information Schema in PostgreSQL with simple Sql queries. Information schema provides information about tables, columns, views, trigger, functions and sequences in a database. We extract these information from simple SQL queries, lets we have a well maintained database and below are simple Sql statements to get various information in our database.

List All Users

Trích dẫn:
SELECT usename FROM pg_user;

List All Tables Name

Trích dẫn:
SELECT table_name

FROM information_schema.tables

WHERE table_type = 'BASE TABLE'

AND table_schema NOT IN

('pg_catalog', 'information_schema');

List All Views

Trích dẫn:
SELECT table_name

FROM information_schema.views

WHERE table_schema NOT IN ('pg_catalog', 'information_schema')

AND table_name !~ '^pg_';

List All Table Name

Trích dẫn:
SELECT table_name FROM information_schema.tables

WHERE table_type = 'BASE TABLE' AND table_schema NOT IN

('pg_catalog', 'information_schema')

List Name of the field, data type of table.

// Suppose emp is table name

Trích dẫn:
SELECT column_name, data_type

FROM information_schema.columns

WHERE table_name = 'emp';

List Table and Column information

Trích dẫn:
SELECT tables.table_name, columns.column_name

FROM information_schema.tables

INNER JOIN information_schema.columns

ON information_schema.columns.table_name = information_schema.tables.table_name

WHERE tables.table_schema = 'public'

AND tables.table_type = 'BASE TABLE'

ORDER BY tables.table_name, columns.column_name;

List Table Indexes

// Suppose emp is table name

Trích dẫn:

SELECT relname FROM pg_class

WHERE oid IN

(SELECT indexrelid FROM pg_index, pg_class

WHERE pg_class.relname='emp'

AND pg_class.oid=pg_index.indrelid

AND indisunique != 't' AND indisprimary != 't')

List Table Constraints

Trích dẫn:
SELECT constraint_name, constraint_type FROM information_schema.table_constraints

WHERE table_name = 'emp' AND constraint_type!='CHECK'

List Triggers

Trích dẫn:
SELECT DISTINCT trigger_name FROM information_schema.triggers

WHERE event_object_table = 'emp'

AND trigger_schema NOT IN ('pg_catalog', 'information_schema')

List Functions

Trích dẫn:
SELECT routine_name FROM information_schema.routines

WHERE specific_schema NOT IN ('pg_catalog', 'information_schema')

List Sequences

Trích dẫn:
SELECT relname FROM pg_class

WHERE relkind = 'S'

AND relnamespace IN (SELECT oid FROM pg_namespace

WHERE nspname NOT LIKE 'pg_%'

AND nspname != 'information_schema')

Ai đang xem chủ đề này?
OceanSpiders 2.0
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

| Cung cấp bởi YAF.NET 2.2.4.14 | YAF.NET © 2003-2021, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.457 giây.